REGULAMIN

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy  FizjoMed Beauty prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Właścicielem Sklepu FizjoMed Beauty jest: Fizjo – Med Krzysztof Dołgan,
 3. ul. Lipowa 4, 14-241 Ząbrowo, NIP: 7441699174,wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tel. 516 573 392 i 505 042 415, adres e-mail: fizjomed-beauty@wp.pl, dostępny pod adresem internetowym www.fizjomedbeauty.pl

 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Przedsiębiorcą.
 5. Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu. Oferta sklepu skierowana jest do Przedsiębiorców, ze względu na specjalistyczny asortyment. Oferta sklepu nie jest skierowana do Konsumentów, ze względu na specjalistyczny asortyment.
 1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Przedsiębiorcę.
 2. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
 3. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 4. Dokonanie zakupu w naszym sklepie internetowym jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, a tym samym, zawarciem umowy.

§ 2 DEFINICJE

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Fizjo – Med Krzysztof Dołgan, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 A, 14-202 Iława, NIP: 7441699174

 

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.fizjomedbeauty.pl

 

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 

Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3 ZAMÓWIENIA

Zamówienia można składać wyłącznie na stronie internetowej Sklepu, wyjątek stanowią zamówienia składane przez Banki i instytucje udzielające Kredytów oraz Leasingów w imieniu Przedsiębiorcy oraz, w wyjątkowych sytuacjach, umowy zawierane osobiście między właścicielem Sklepu a Przedsiębiorcą.

 

 • Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 • Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 17, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego,
 • W przypadku Produktów Specjalnych dostępnych na indywidualne zamówienie, Sprzedający może zażądać od Kupującego wpłaty zaliczki w wysokości 50% wartości zamawianego Produktu przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia przez Sprzedającego.
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Przedsiębiorcy i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty lub w przypadku kiedy sprzedawca podejrzewa, że kupujący może działać na szkodę firmy lub jest to działanie nieuczciwej konkurencji.
 • Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 • Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez klienta, oraz zapłaty za zamówiony towar.
 • Zamówienia przekazane do realizacji nie mogą być anulowane przez Kupującego do momentu wysyłki Produktu z zachowaniem terminu czasu realizacji Zamówienia.
 • Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi do 21 dni roboczych. W przypadku Produktów Specjalnych wykonywanych na zamówienie indywidualne czas realizacji Zamówienia jest wydłużony, niemniej jednak nie przekracza on 28 dni roboczych.
 • Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.
 • Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub szkoleniowiec dostarcza go osobiście w dniu szkolenia. Decyzja o formie dostarczenia towaru należy do Sklepu.

§4 PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.
 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu – faktura VAT.
 3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
 4. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr 83 1020 2847 0000 1802 0168 8985 (PKO BP),
 5. za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności Przelewy24, PayU
 6. za pośrednictwem systemu płatności Serwisu I-RATY “PLATFORMA” SP. Z O.O
 7. za pośrednictwem systemu płatności LeaseLink Sp. z o.o.
 8. inne (według indywidualnych ustaleń).
 9. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 10. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3 a) i b) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są z zachowaniem terminu dostawy, liczonym od momentu zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy. Numer konta bankowego 83 1020 2847 0000 1802 0168 8985 (PKO BP).
 11. W przypadku wybrania sposobu płatności, o których mowa w pkt 3 c) i d) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są z zachowaniem terminu dostawy, liczonym od momentu pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia.

§5 REKLAMACJA

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 556 1-556 3 KC.
 2. Klientowi z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
 3. Reklamacja powinna być złożona pisemnie listem na adres Sprzedawcy lub na formularzu, który udostępnia Sprzedawca.
 4. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia formularz do tego przeznaczony.
 5. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
 6. Kupujący zobowiązany jest do odesłania kompletnego reklamowanego Produktu wraz ze wszystkimi Gratisami jeżeli takie otrzymał podczas zakupu.
 7. Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego Produktu w oryginalnym opakowaniu zawierającym wypełnienie    zabezpieczające. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia urządzenia transportowanego w innym niż oryginalne opakowanie.
 8. Reklamacje należy kierować na adres: Fizjo –Med Krzysztof Dołgan, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11 A, 14-202 Iława.
 9. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi dwanaście miesięcy (z możliwością przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy) od dnia wydania Towaru Kupującemu, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.
 10. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 11. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.
 12. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – zostaje całkowicie wyłączona.
 13. Urządzenia które zostało dostarczone do klienta i zostało przeprowadzone szkolenie przez szkoleniowca, nie podlega zwrotowi w myśl ustawie o prawie konsumenckim i zawierania umowy na odległość.
 14. Akceptacja regulaminu przez klienta jest jednoczesną zgodą klienta na odstąpienie od prawa do zwrotu towaru w myśl ogólnie panujących zapisów prawa.
 15. Urządzenia na indywidualne zamówienie klienta nie podlegają zwrotowi (kolor, dodatkowe niestandardowe funkcje, itp.)
 16. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 17. W wyjątkowych sytuacjach (śmierć osoby bliskiej, użytkownika, współmałżonka, dziecka, itp., ciężka choroba użytkownika uniemożliwiająca pracę zawodową, konieczność wywiązania się z obowiązków wobec organów władzy publicznej), po rozpatrzeniu indywidualnej prośby, którą klient musi udokumentować na piśmie, klient ma prawo do zwrotu urządzenia w terminie 14 dni po szkoleniu z obsługi urządzenia. W takiej sytuacji klientowi należy się zwrot kosztów zakupu urządzenia pomniejszony o kwotę transportu oraz koszt szkolenia.

§6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
  • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • umów, których przedmiotem świadczenia są szkolenia i kursy,
  • umów, których przedmiotem sprzedaży jest rzecz objęta promocją / wyprzedażą,
  • umów, których przedmiot został objęty indywidualnym rabatem.
 3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Kupującym nie będącym Konsumentami w rozumieniu 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnoią gospodarczą lub zawodową nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

§7 OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Kupującego a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. rejestracja Konta lub złożenie zamówienia bez rejestracji Konta) lub podjęcie działań na żądanie Kupującego przed zawarciem umowy. Ponadto Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę swojego adresu e-mail w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1219, ze zm.) oraz przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.
 2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§8 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 2. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 3. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 4. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 5. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§9 WEJŚCIE W ŻYCIE ZMIANY REGULAMINU

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.